Thêm sản phẩm mới

Để thêm một sản phẩm mới, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại trang quản trị website, truy cập vào Sản phẩm và chọn Sản phẩm

Bước 2: Từ trang Sản phẩm chọn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập tiêu đề sản phẩm cùng thông tin chi tiết của sản phẩm:

Bước 4: Chọn Lưu để lưu lại thông tin