Hướng dẫn ký tài liệu với hệ thống eContract

Cách thức thực hiện ký hợp đồng Zozo eContract với các hợp đồng cá nhân, tổ chức.

Có 2 hình thức ký hợp đồng bao gồm:

1. Ký ảnh - đại diện cho bên ký là cá nhân.

2. Ký số (USB token) - đại diện cho bên ký là Doanh nghiệp / Tổ chức.

* Lưu ý với phương thức ký số bằng USB token cần cài đặt trước plugin ký tài đường link https://econtract.zozo.vn/tools/ZozoEContractPlugin/Installer.

* Ảnh biểu tượng cho 2 hình thức ký của Zozo eContract

Nội dung:

arrow-up