Giới thiệu tổng quan về hệ thống Zozo eContract

Zozo eContract - Nền tảng quản lý, ký kết hợp đồng điện tử sử dụng các phương thức ký ảnh, ký số (chữ ký số - token) hỗ trợ việc ký online giảm phi phí giấy tờ thúc đẩy nhanh quá trình số hóa doanh nghiệp.

Nội dung:

arrow-up