Kinh doanh điện thoại cũ có khả thi không, cần bao nhiêu vốn

Kinh doanh điện thoại cũ có khả thi không, cần bao nhiêu vốn