Tech Talk

Atomic Design là gì? Xây dựng kiến trúc giao diện thông minh

“Atomic Design là Một phương pháp thiết kế giao diện mà Designer sẽ ưu tiên thực hiện thiết kế các thành phần riêng lẻ và kết hợp chúng lại với nhau, thay vì thiết kế cả trang.”