5. Xóa sản phẩm, nhà sản xuất và danh mục mặc định

...