16. Tạo trường tùy chỉnh cho khách hàng nhập thông tin

...