15. Nhóm khách hàng, cài đặt nhóm khách hàng mặc định

...