Thuộc tính

Thuộc tính là các thông số gắn liền với sản phẩm. Ví dụ như một chiếc laptop cần có RAM, CPU, Ổ cứng.....

Để chỉnh sửa mục này: Bạn truy cập trang quản trị -> Sản phẩm -> Thuộc tính. Trong đây có 2 danh mục bạn cần phải thêm, trước tiên là nhóm thuộc tính rồi sau đó mới thêm các thuộc tính con nằm trong nhóm đó.

Ví dụ: - Nhóm thuộc tính: CPU thì các thuộc tính con có thể là Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i3....

          - Nhóm thuộc tính: RAM thì các thuộc tính con có thể là 2Gb, 4Gb, 8Gb, 16Gb....

Chỉnh sửa thuộc tính