Thêm/Sửa Mô-đun

1. Thêm mới mô-đun

Để thêm mới Mô-đun bạn click nào nút  sau đó điền thông tin như sau:

  • Tên mô-đun: Đặt một tên cho mô-đun để dễ phân biệt với các mô-đun khách trong danh sách mô-đun.
  • Trạng thái: Hãy để trạng thái "Bật".
  • Nhóm Slider: Lựa chọn nhóm Slider mà bạn muốn gán vào mô-đun này.

2. Chỉnh sửa Mô-đun đã tạo

Để chỉnh sửa mô-đun đã tạo bạn hãy thực hiện các bước như sau:

  • Bước 1: Click vào mô-đun muốn chỉnh sửa
  • Bước 2: Sửa lại thông tin mô-đun