Quản lý nhóm Slide

Nhóm Slide cho phép bạn gộp nhiều Slide lại với nhau tạo thành một trình chiếu ảnh tuyệt đẹp. Để quản lý nhóm Slide bạn hãy truy cập vào Bảng điều khiển > Website > Slide và chọn tab Quản lý nhóm Slide

Đây chính là danh sách các nhóm Slide của bạn.

Thêm mới nhóm Slide

Để thêm mới nhóm Slide bạn hãy điền thông tin vào bảng Tạo mới

Sau đó bạn click  để Lưu lại nhóm Slide.