Quản lý giao hàng

Phần quản lý đơn hàng là nơi bạn kiểm tra tình trạng giao hàng với bên vận chuyển, sau khi bạn hoàn tất thao tác Send Shipping Order ở mục đơn hàng. 

Để vào mục này, bạn truy cập trang quản trị -> Đơn hàng -> Quản lý giao hàng COD

Quản lý giao hàng

Trong trang view chi tiết, bạn có thể Hủy đơn hàng hoặc thêm một số ghi chú cần thiết để bên vận chuyển nắm được:

Quản lý giao hàng