Thanh toán

Cài đặt website > Thiết lập chung > Thanh toán

Tại đây chúng ta có danh sách các hình thức thanh toán