Email

Những cài đặt liên quan tới việc cấu hình Email. Mặc định Zozo đã cung cấp cho cửa hàng một bản cấu hình giao thức Email mặc định, nếu bạn muốn thay đổi hãy chọn SMTP Custom và điền các thông số SMTP của bạn.

  • Thông báo: Áp dụng thông báo qua Email cho các hành động xảy ra trên cửa hàng của bạn.
  • Mail thông báo kém: DAnh sách các địa chỉ Email được đính kèm sau khi xảy ra các hành động trên cửa hàng (bạn có thể điền địa chỉ Email cá nhân của mình).

Ảnh chụp trên di động